Procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja


je temelj upostavljanja jednog sistema koji će prepoznati svaki vid opasnosti, odnosno svako ugrožavanje ljudi i imovine. Tidija SG Security doo je licencirano preduzeće za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Osim što posedujemo licencu za vršenje poslova fizičko – tehničko zaštite lica i imovine I održavanja reda na sportskim priredbama , javnim skupovima i drugim mestima okupljanja gradjana sa nošenjem oružja takođe posedujemo licencu i za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Tidija SG Security doo je licencirano preduzeće za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Osim što posedujemo licencu za vršenje poslova fizičko – tehničko zaštite lica i imovine I održavanja reda na sportskim priredbama , javnim skupovima i drugim mestima okupljanja gradjana sa nošenjem oružja takođe posedujemo licencu i za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

KO MORA IMATI AKT O PROCENI RIZIKA?

Obavezno obezbeđeni objekti U članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. U obavezno obezbeđene objekte, kako se precizira u članu 2 Uredbe spadaju: 1) Objekti energetike, saobraćaja, vodoprivrede, industrije, zaštite životne sredine i drugi objekti 2) Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje 3) Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane (Ovi objekti bliže su definisani Odlukom Vlade o objektima od posebnog značaja za zemlju, Sl. glasnik RS“, br. 112/2008) 4) Objekti organa grada-jedinice lokalne samouprave 5) Zatvoreni objekti, dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više 6) Otvoreni objekti, stadioni i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više 7) Tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više 8) Objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika 9) Prostor na kome se nalaze objekti iz prethodnih članova i čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji njihovih objekata.


Akt o proceni rizika pre svega ima preventivnu ulogu, odnosno u njemu su sadržani svi potencijalni rizici i opasnosti, ali i niz mera čija primena će u najvećem mogućem stepenu umanjiti posledice vanredne situacije ili štetnog događaja. Te mere su izrada plana zaštite, izrada projekta i na kraju izvođenje sistema 

Procena rizika se radi u skladu sa zahtevima standarda SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uz njegova prilagođavanja konkretnoj problematici i standarda ISO 31000 koji se odnosi na upravljanje rizicima, kao i dosadašnjim iskustvom sa kojim naša firma raspolaže.

Procena rizika se radi u skladu sa zahtevima standarda SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uz njegova prilagođavanja konkretnoj problematici i standarda ISO 31000 koji se odnosi na upravljanje rizicima, kao i dosadašnjim iskustvom sa kojim naša firma raspolaže.

Ovakvim projektom svaka organizacija dobija višestruko vredan dokument koji ujedno čini i polaznu osnovu za izgradnju sistema upravljanja bezbednošću poslovanja.